Adrian David, bilanţul celui mai tânăr politician care a condus vreodată Consiliul Judeţean Hunedoara

Articolul a fost vizualizat de 985 ori

pagina 12 (01)

Dovedind că merită în­crederea colegilor şi a co­laboratorilor săi, Adrian Ni­colae David şi-a asigurat un tra­seu remarcabil pe scara că­tre clubul select al libera­lilor lideri de top.

Devenind con­silier judeţean în 2012, David s-a făcut remarcat prin se­riozitate şi preocupare încă de la primele şedinţe ale CJ Hunedoara. În ianuarie 2015, la 33 de ani, devenea vi­cepreşedinte al legislativului judeţean. Cinci luni mai târziu, pentru un mandat li­mitat la durata unui an de zile, David avea să devină – prin votul de încredere al aleşilor judeţeni – preşedinte al Consiliului Judeţean Hune­doara. Adrian Nicolae David nu are nevoie să se prezinte. Vorbesc pentru el realizările perioadei ianuarie 2015 – iunie 2016.

O alegere inspirată

Alegerea lui David a coin­cis cu implemen­tarea unei viziuni noi, actuale, de mana­gement administrativ jude­ţean. Prima sa mişcare re­mar­cabilă a fost aceea de a tran­­spa­rentiza achiziţii­le publice, oferind astfel acces direct, egal, pe baza unei concurenţe oneste, tuturor firmelor interesate să livreze ori să presteze servicii pentru CJ Hunedoara. Mai apoi, pentru a se asigura că banii publici nu sunt risipiţi, David a cerut implementarea unui sistem care să permită ur­mărirea prin GPS a utilajelor implicate în activitatea de în­treţinere a drumurilor ju­de­ţene.

pagina 12 (1)
Un an cât zece

În fiecare colţ al judeţului, prin grija şi preocuparea lui Adrian David, care şi-a dorit acces direct la beneficiile investiţiilor judeţene pentru toţi locuitorii, regăsim efectele pozitive ale activităţii sale în cadrul administraţiei ju­de­ţene.
Deva, Hunedoara:
– amenajarea sediului Biblio­tecii “Ovid Densusianu”, amenajarea bazei sportive Băcia, modernizarea DJ 687 Cinciș-Cerna, contribuție fi­nan­ciară de 151.236,48 lei la reabi­litarea zonei urbane Dealul Cetății, reabili­tarea dru­murilor județene și co­munale din zona Deva – Hunedoara, co-finanțarea pro­gramelor de dezvoltare locală, alocări financiare pen­tru echilibrarea bugetelor lo­cale, bani pentru întreținerea drumurilor județene.
Valea Jiului:
– proiect de moderni­zare a DJ 709F Cabana Rusu – Parâng (23.025.560 lei), de­mersuri pentru pre­luarea în subordinea Consiliului Ju­deţean Hunedoara a Unităţii de Asistenţă Medico-Socială din Uricani – pentru a-i putea astfel finanţa activitatea, aju­tor pentru persoanele cu han­dicap – comisia de evaluare a acestora îşi desfăşoară acti­vi­tatea în municipiul Petro­şani, 1.083.063 lei pentru reabilitarea integrală a DJ 666B Iscroni – Aninoasa, aso­ciere cu administraţiile publice locale pentru deru­larea Proiectului de dezvo­l­tare zonală Linie verde de troleibuz “Green Line Valea Jiului”, 3.592.370 lei pentru modernizarea dru­mului jude­ţean 666, care face legătura între DN 66 (Me­rişor) – Dealu Babii – Vulcan, 167.520 lei pentru protecţia conductei de transport gaze naturale Haţeg – Paroşeni – Turcineşti (afectată de lucrarea de mo­der­nizare a DJ 666), apro­barea documentaţiei tehnico-economice şi finanţarea din bugetul propriu al Judeţului Hunedoara a obiectivului de investiţii: “Colector menajer în staţiunea Straja”, în valoare de 2.454.000 lei.
Ţara Haţegului:
– 13.936.980 lei – proiectul pentru reabilitarea sitului indus­trial de pe platforma Călan, investiţii în Centrul de îngrijire şi asistenţă medicală Păclişa, rea­bilitarea şi con­solidarea podului peste râul Strei, modernizarea DJ687K, DN66 (Bretea Strei) – Silvaşu de Jos – Silvaşu de Sus – Mănăstirea Prislop, sprijin financiar pentru localităţile din Ţara Haţegului pentru in­vestiţii în drumuri judeţene şi comunale ori pentru co-finanţarea programelor de dez­voltare locală şi echili­brarea bugetelor locale.
Valea Mureşului: pagina 12 (2)
– modernizarea drumurilor de acces către Cetăţile Da­cice și pentru integrarea aces­tora în circuitul euro­pean, fonduri pentru reface­rea DJ 705D (Bozeş – Bă­câia), modernizarea DJ 707G (Gurasada – Dănuleşti), moderni­zarea DJ 705L (DJ 705 – Mada). Sprijin financiar alocat în 2015-2016 loca­lităţilor de pe Valea Mure­şului: Bătrâna – 250.000 lei; Ilia – 1.250.000 lei; Dobra – 250.000 lei; Brănişca – 400.000 lei; Burjuc – 150.000 lei; Lăpugiu de Jos – 300.000 lei; Băiţa – 250.000 lei; Gurasada – 250.000 lei; Vorţa – 534.000 lei; Zam – 500.000 lei; Orăştie – 200.000 lei; Orăştioara de Sus – 500.000 lei; Beriu – 550.000 lei; Măr­tineşti – 150.000 lei; Turdaş – 200.000 lei; Romos – 550.000 lei; Geoagiu – 600.000 lei; Balşa – 400.000 lei; Simeria – 600.000 lei; Rapoltu Mare – 250.000 lei şi Băcia – 200.000 lei.
Ţara Zarandului:
– modernizarea DJ 706B: Luncoiu de Jos – Stejărel – Luncşoara – Dumeşti – Sârbi (în va­loare de 11.220.000 lei), modernizare DJ 763B: DN 76 (Vălişoara) – DC 165 (Dealu Mare) – DN 76 Podele (în valoare de 10.069.000 lei), mo­dernizarea şi reabili­tarea DJ 763 Steia – Tomeşti – Tiu­leşti (în valoare de 12.755.000 lei), întreţinerea drumurilor judeţene – 2.657.410 lei (sector Brad). Sprijin financiar alocat în 2015-2016 localităţilor din Ţara Zarandului pentru inves­ti­ţii în drumuri judeţene şi comunale, pentru co-finan­ţarea programelor de dezvol­tare locală şi echilibrarea bugetelor locale, astfel: Brad – 950.000 lei; Vaţa de Jos – 660.000 lei; Baia de Criş – 600.000 lei; Ribiţa – 300.000 lei; Blăjeni – 400.000 lei; Buceş – 450.000 lei; ­Văli­şoa­ra – 605.000 lei; Crişcior – 900.000 lei; Luncoiu de Jos – 300.000 lei; Bulzeştii de Sus – 300.000 lei; Bucureşci – 400.000 lei şi Tomeşti – 200.000 lei.
Investiţii pentru un viitor mai curat!
Adrian Nicolae David a acordat o atenţie deo­sebită gestionării deşeurilor pe raza judeţului Hunedoara, iar am­ple lucrări s-au derulat astfel în întreg judeţul: Centrul de Management Integrat al Deșeurilor (staţie de sortare, depozit şi staţie de tratare mecano-biologică) Bâr­cea Mare, noua şi mo­derna staţie de transfer al deşeurilor din municipiul Petroşani, închi­dere depozite urbane necon­forme din Uroi-Rapolt, Haţeg, Călan, Hune­doara, Orăştie şi Deva.

About Administrator